NAMN

dos2unix - konverterare för textfilsformat från DOS/Mac till Unix och vice versa

SYNOPSIS

dos2unix [flaggor] [FIL …] [-n INFIL UTFIL …]
unix2dos [flaggor] [FIL …] [-n INFIL UTFIL …]

BESKRIVNING

Paketet Dos2unix inkluderar verktygen dos2unix och unix2dos som konverterar oformaterade textfiler i DOS- eller Mac-format till Unix-format och vice versa.

Textfiler i DOS/Windows har en radbrytning, också känd som nyrad, som är en kombination av två tecken: vagnretur (Carriage Return, CR) åtföljt av radmatning (Line Feed, LF). Textfiler i Unix har en radbrytning som är ett enda tecken: radmatning (Line Feed, LF). Textfiler för Mac, innan Mac OS X, hade en radbrytning som var en enda vagnretur (Carriage Return, CR). Numera använder Mac OS radbrytning i Unix-stil (LF).

Förutom radbrytningar så kan Dos2unix också konvertera filers kodning. Några DOS-teckentabeller kan konverteras till Unix Latin-1. Och filer som använder Windows Unicode (UTF-16) kan konverteras till Unix Unicode (UTF-8).

Binära filer hoppas över automatiskt, om inte konvertering tvingas.

Kataloger och FIFOs och andra filer som inte är vanliga filer hoppas över automatiskt.

Symboliska länkar och deras mål förblir oförändrade som standard. Symboliska länkar kan valfritt bli ersatta eller så kan utmatningen skrivas till målet för den symboliska länken. På Windows saknas stöd för att skriva till målet för en symbolisk länk.

Dos2unix modellerades efter dos2unix från SunOS/Solaris. Det finns en viktig skillnad gentemot originalversionen för SunOS/Solaris. Denna versionen gör som standard konverteringen på plats (gammalfilsläge), medan originalversionen från SunOS/Solaris bara hade stöd för parad konvertering (nyfilsläge). Se vidare flaggorna -o och -n. En annan skillnad är att SunOS/Solaris-versionen som standard använder iso-lägeskonvertering medan denna version som standard använder ascii-lägeskonvertering.

FLAGGOR

--

Behandla alla efterföljande flaggor som filnamn. Använd denna flagga om du vill konvertera filer vars namn börjar med bindestreck. För att till exempel konvertera en fil med namnet “-foo“ kan du använda detta kommando:

dos2unix -- -foo

Eller i nyfilsläge:

dos2unix -n -- -foo out.txt
--allow-chown

Tillåt ändring av ägarskap för fil i gammalt filläge.

När denna flagga används, kommer konverteringen inte att avbrytas när användar- och/eller gruppägarskap för originalfilen inte kan bevaras i gammalt filläget. Konverteringen kommer att fortsätta och den konverterade filen kommer att få samma nya ägarskap som om den konverterades i nyfilsläge. Se också flaggorna -o och -n. Denna flagga är endast tillgänglig om dos2unix har stöd för att bevara användar- och gruppägarskap för filer.

-ascii

Standardkonverteringsläge. Se vidare stycket KONVERTERINGSLÄGEN.

-iso

Konvertering mellan DOS- och ISO-8859-1-teckentabeller. Se vidare stycket KONVERTERINGSLÄGEN.

-1252

Använd Windows-teckentabell 1252 (Västeuropeisk).

-437

Använd DOS-teckentabell 437 (USA). Detta är standardteckentabellen som används för ISO-konvertering.

-850

Använd DOS-teckentabell 850 (Västeuropeisk).

-860

Använd DOS-teckentabell 860 (Portugisisk).

-863

Använd DOS-teckentabell 863 (Fransk-kanadensisk).

-865

Använd DOS-teckentabell 865 (Nordisk).

-7

Konvertera 8-bitars tecken till 7-bitars blanksteg.

-b, --keep-bom

Behåll byteordningsmarkering (Byte Order Mark, BOM). Om infilen har en BOM, skriv en BOM i utfilen. Detta är standardbeteendet vid konvertering av DOS-radbrytningar. Se vidare flaggan -r.

-c, --convmode KONVERTERINGSLÄGE

Ställer in konverteringsläge. Där KONVERTERINGSLÄGE är en av: ascii, 7bit, iso, mac där ascii är standard.

-D, --display-enc KODNING

Ställ in kodning för visad text. Där KODNING är en av: ansi, unicode, unicodebom, utf8, utf8bom där ansi är standardvalet.

Denna flagga finns bara tillgänglig i dos2unix för Windows med stöd för Unicode-filnamn. Denna flagga har ingen effekt på själva filnamnen som läses och skrivs, bara på hur de visas.

Det finns flera metoder för att visa text i en Windows-konsol baserad på vilken kodning texten har. De har alla för- och nackdelar.

ansi

Dos2unix standardmetod är att använda ANSI-kodad text. Fördelen är att den är bakåtkompatibel. Det fungerar med raster- och TrueType-teckensnitt. I vissa regioner kan du behöva ändra den aktiva DOS OEM-teckentabellen till Windows-systemets ANSI-teckentabell genom att använda kommandot chcp, eftersom dos2unix använder Windows-systemets teckentabell.

Nackdelen med ansi är att internationella filnamn med tecken som inte finns i systemets standardteckentabell inte visas korrekt. Du kommer att se frågetecken, eller en felaktig symbol istället. När du inte arbetar med utländska filnamn är denna metoden OK.

unicode, unicodebom

Fördelen med unicode-kodning (Windows-namnet för UTF-16) är att text vanligtvis visas korrekt. Det finns inget behov av att ändra den aktiva teckentabellen. Du kan behöva ställa in konsolens teckensnitt till ett TrueType-teckensnitt för att få internationella tecken att visas korrekt. När ett tecken inte finns inkluderat i TrueType-teckensnittet kommer du vanligtvis att se en liten ruta, ibland med ett frågetecken inuti.

När du använder ConEmu-konsolen kommer all text att visas korrekt eftersom ConEmu automatiskt väljer ett bra teckensnitt.

Nackdelen med unicode är att den inte är kompatibel med ASCII. Utmatningen är inte lätt att hantera när du omdirigerar den till ett annat program eller en fil.

När metod unicodebom används kommer Unicode-texten att föregås av en BOM (byteordningsmarkering, Byte Order Mark). En BOM krävs för korrekt omdirigering eller rörledning i PowerShell.

utf8, utf8bom

Fördelen med utf8 är att den är kompatibel med ASCII. Du måste ställa in konsolens teckensnitt till ett TrueType-teckensnitt. Med ett TrueType-teckensnitt kommer text att visas på liknande sätt som med unicode-kodningen.

Nackdelen är att när du använder standardrasterteckensnittet kommer alla icke-ASCII tecken att visas fel. Inte enbart unicode-filnamn, utan också översatta meddelanden kommer att bli oläsbara. Under Windows som konfigurerats för Östasien kan man komma att se många blinkningar i konsolen när meddelanden visas.

I ConEmu-konsolen fungerar utf8-kodningsmetoden väl.

När metod utf8bom används kommer UTF-8-texten att föregås av en BOM (byteordningsmarkering, Byte Order Mark). En BOM krävs för korrekt omdirigering eller rörledning i PowerShell.

Standardkodningen kan ändras via miljövariabeln DOS2UNIX_DISPLAY_ENC genom att sätta den till unicode, unicodebom, utf8 or utf8bom.

-e, --add-eol

Lägg till en radbrytning på sista raden om det inte finns någon. Detta fungerar för alla konverteringar.

En fil konverterad från DOS- till Unix-format kan sakna en radbrytning på sista raden. Det finns textredigerare som skriver textfiler utan en radbrytning på den sista raden. Vissa Unix-program har problem med att behandla dessa filer, då POSIX-standarden definierar det som att varje rad i en textfil måste har ett avslutande nyradstecken. Att konkatenera filer kan till exempel ge oväntat resultat.

-f, --force

Tvinga konvertering av binära filer.

-gb, --gb18030

Under Windows konverteras UTF-16-filer som standard till UTF-8, oavsett vilken lokalinställning som är gjord. Använd denna flagga för att konvertera UTF-16-filer till GB18030. Denna flagga finns bara tillgänglig i Windows. Se vidare i avsnittet GB18030.

-h, --help

Visa hjälptext och avsluta.

-i[FLAGGOR], --info[=FLAGGOR] FIL ...

Visa filinformation. Ingen konvertering görs.

Följande information skrivs ut, i denna ordningen: antal DOS-radbrytningar, antal Unix-radbrytningar, antal Mac-radbrytningar, byteordningsmarkeringen, text eller binär, filnamn.

Exempelutmatning:

 6    0    0 no_bom  text  dos.txt
 0    6    0 no_bom  text  unix.txt
 0    0    6 no_bom  text  mac.txt
 6    6    6 no_bom  text  mixed.txt
50    0    0 UTF-16LE text  utf16le.txt
 0   50    0 no_bom  text  utf8unix.txt
50    0    0 UTF-8   text  utf8dos.txt
 2   418   219 no_bom  binär  dos2unix.exe

Notera att en binärfil ibland kan misstas för en textfil. Se vidare flaggan -s.

Om dessutom flaggan -e eller --add-eol används så kommer även den radbrytning som används på sista raden att skrivas ut, eller noeol om det inte finns någon.

Exempelutmatning:

6    0    0 no_bom  text  dos   dos.txt
0    6    0 no_bom  text  unix  unix.txt
0    0    6 no_bom  text  mac   mac.txt
1    0    0 no_bom  text  noeol  noeol_dos.txt

Extra flaggor kan användas valfritt för att ändra utmatningen. En eller fler flaggor kan läggas till.

0

Skriv ut filinformationsraderna följt av ett null-tecken istället för ett nyradstecken. Detta möjliggör korrekt tolkning av filnamn med blanksteg eller citationstecken när c-flaggan används. Använd denna flagga i kombination med xargs(1):s flagga -0 eller --null.

d

Skriv ut antal DOS-radbrytningar.

u

Skriv ut antal Unix-radbrytningar.

m

Skriv ut antal Mac-radbrytningar.

b

Skriv ut byteordningsmarkeringen.

t

Skriv ut om filen är text eller binär.

e

Skriv ut radbrytningstypen på sista raden, eller noeol om det inte finns någon.

c

Skriv bara ut filerna som skulle ha konverterats.

Med c-flaggan kommer dos2unix att skriva ut filerna som innehåller DOS-radbrytningar, unix2dos kommer bara att skriva ut filnamn som har Unix-radbrytningar.

Om dessutom flaggan -e eller --add-eol används så kommer även filer som saknar en radbrytning på sista raden att skrivas ut.

h

Skriv ut rubrik.

p

Visa filnamn utan sökväg.

Exempel:

Visa information för alla *.txt-filer:

dos2unix -i *.txt

Visa bara antalet DOS-radbrytningar och Unix-radbrytningar:

dos2unix -idu *.txt

Visa bara byteordningsmarkeringen:

dos2unix --info=b *.txt

Lista filerna som har DOS-radbrytningar:

dos2unix -ic *.txt

Lista filerna som har Unix-radbrytningar:

unix2dos -ic *.txt

Lista filerna som har DOS-radbrytningar eller saknar en radbrytning på sista raden:

dos2unix -e -ic *.txt

Konvertera endast filer som har DOS-radbrytningar och lämna övriga filer orörda:

dos2unix -ic0 *.txt | xargs -0 dos2unix

Hitta textfiler som har DOS-radbrytningar:

find -name '*.txt' -print0 | xargs -0 dos2unix -ic
-k, --keepdate

Behåll infilens datumstämpel för utfilen.

-L, --license

Visa programmets licens.

-l, --newline

Lägg till ytterligare nyrad.

dos2unix: Endast DOS-radbrytningar ändras till två Unix-radbrytningar. I Mac-läge ändras endast Mac-radbrytningar till två Unix-radbrytningar.

unix2dos: Endast Unix-radbrytningar ändras till två DOS-radbrytningar. I Mac-läge ändras Unix-radbrytningar till två Mac-radbrytningar.

-m, --add-bom

Skriv en byteordningsmarkering (Byte Order Mark, BOM) i utfilen. Som standard skrivs en UTF-8 BOM.

När infilen är UTF-16, och flaggan -u används, kommer en UTF-16 BOM att skrivas.

Använd aldrig denna flagga när kodningen för utmatning är något annat än UTF-8, UTF-16 eller GB18030. Se vidare i avsnittet UNICODE.

-n, --newfile INFIL UTFIL …

Nyfilsläge. Konvertera filen INFIL och skriv utfilen UTFIL. Filnamnen måste ange i par och jokertecken i namnen ska inte användas annars kommer du att förlora filer.

Användaren som påbörjar konverteringen i nyfilsläge (parat läge) kommer att bli ägaren till den konverterade filen. Läs-/skrivbehörigheter för den nya filen kommer att vara samma behörigheter som för originalfilen minus umask(1) för användaren som kör konverteringen.

--no-allow-chown

Tillåt inte ändring av ägarskap i gammalt filläge (standard)

Avbryt konvertering när användar- och/eller gruppägarskap för originalfilen inte kan bevaras i gammalt filläge. Se också flaggorna -o och -n. Denna flagga är endast tillgänglig om dos2unix har stöd för att bevara användar- och gruppägarskap för filer.

--no-add-eol

Lägg inte till en radbrytning på den sista raden om det inte finns någon.

-O, --to-stdout

Skriv till standard ut som ett Unix-filter. Använd flaggan -o för att återgå till det gamla (på-plats) filläget.

Kombinerat med flaggan -e kan filer konkateneras korrekt. Inga sammanfogade sista och första rader, och inga Unicode byteordningsmarkeringar i mitten på den konkatenerade filen. Exempel:

dos2unix -e -O fil1.txt fil2.txt > ut.txt
-o, --oldfile FIL …

Gammalfilsläge. Konvertera filen FIL och skriv över den med utmatningen. Programmet kör i detta läge som standard. Jokertecken i filnamn får användas.

I gammalfilsläge (på-plats läge) kommer den konverterade filen att få samma ägare, grupp samt läs-/skrivbehörigheter som originalfilen. Även då filen konverteras av en annan användare som har skrivbehörighet för filen (t.ex. användaren root). Konverteringen kommer att avbrytas när det inte är möjligt att bevara originalvärdena. Byte av ägare skulle kunna innebära att originalägaren inte längre kan läsa filen. Byte av grupp skulle kunna vara en säkerhetsrisk, filen skulle kunna bli läsbar för användare som den inte är avsedd för. Stöd för bevarande av ägare, grupp och läs-/skrivbehörigheter finns bara i Unix.

För att kontrollera om dos2unix har stöd för att bevara användar- och gruppägarskap för filer skriv dosunix -V.

Konvertering görs alltid via en temporärfil. När ett fel inträffar halvvägs i konverteringen tas den temporära filen bort och originalfilen finns kvar intakt. Om konverteringen är framgångsrik kommer originalfilen att ersättas med temporärfilen. Du kanske har skrivrättigheter till originalfilen men inte rättigheter att ställa in samma användar- och/eller grupprättighetsegenskaper på temporärfilen som originalfilen har. Detta innebär att du inte kan bevara användar- och/eller gruppägarskapet för originalfilen. I detta fall kan du använda flaggan --allow-chown för att fortsätta konverteringen:

dos2unix --allow-chown foo.txt

Ett annat alternativ är att använda nyfilsläge:

dos2unix -n foo.txt foo.txt

Fördelen med flaggan --allow-chown är att du kan använda jokertecken och att ägarskapsegenskaper om möjligt kommer att bevaras.

-q, --quiet

Tyst drift. Undertryck alla varningar och meddelanden. Returvärdet är noll. Utom när felaktiga kommandoradsflaggor används.

-r, --remove-bom

Ta bort byteordningsmarkering (Byte Order Mark, BOM). Skriv inte en BOM i utfilen. Detta är standardbeteende vid konvertering av Unix-radbrytningar. Se vidare flaggan -b.

-s, --safe

Hoppa över binära filer (standard).

Binärfiler hoppas över för att undvika oavsiktliga misstag. Var medveten om att detektering av binärfiler inte är 100% säker. Infiler genomsöks efter binära symboler som typiskt inte återfinns i textfiler. Det är möjligt att en binärfil enbart innehåller texttecken. En sådan binärfil kommer oavsiktligt att ses som en textfil.

-u, --keep-utf16

Behåll infilens original UTF-16-kodning. Utfilen kommer att skrivas med samma UTF-16-kodning som infilen, omvänd eller rak byteordning (little eller big endian). Detta förhindrar transformation till UTF-8. En UTF-16 BOM kommer att skrivas i enlighet med detta. Denna flagga kan inaktiveras med -ascii-flaggan.

-ul, --assume-utf16le

Antag att infilsformatet är UTF-16LE.

När det finns en byteordningsmarkering (Byte Order Mark) i infilen så har BOM:en högre prioritet än denna flagga.

När du har gjort fel antagande (infilen var inte i UTF-16LE-format) och konverteringens lyckas, kommer du att få en UTF-8 utfil med felaktig text. Du kan göra denna konvertering ogjord med iconv(1) genom att konvertera UTF-8 utfilen tillbaka till UTF-16LE. Detta kommer att återskapa originalfilen.

Antagandet om UTF-16LE fungerar som ett konverteringsläge. Genom att växla till standard ascii-läget kommer UTF-16LE antagandet att stängas av.

-ub, --assume-utf16be

Antag att infilsformatet är UTF-16BE.

Denna flagga fungerar på samma sätt som flaggan -ul.

-v, --verbose

Visa utförliga meddelanden. Extra information visas om byteordningsmarkeringar och antalet konverterade radbrytningar.

Följ symboliska länkar och konvertera målen.

Ersätt symboliska länkar med konverterade filer (originalmålfilerna förblir oförändrade).

Behåll symboliska länkar och mål oförändrade (standard).

-V, --version

Visa versionsinformation och avsluta.

MAC-LÄGE

Som standard konverteras radbrytningar från DOS till Unix och vice versa. Mac-radbrytningar konverteras inte.

I Mac-läge konverteras radbrytningar från Mac till Unix och vice versa. DOS-radbrytningar ändras ej.

För att köra i Mac-läge använd kommandoradsflaggan -c mac eller använd kommandona mac2unix eller unix2mac.

KONVERTERINGSLÄGEN

ascii

Detta är standardkonverteringsläget. Detta läge används för att konvertera ASCII och ASCII-kompatibla kodade filer, så som UTF-8. Att aktiveras ascii-läge inaktiverar 7bit- och iso-läge.

Om dos2unix har UTF-16 stöd kommer UTF-16-kodade filer att konverteras till kodningen för den aktuella lokalen på POSIX-sytstem och till UTF-8 på Windows. Aktivering av ascii-läget inaktiverar flaggan för att behålla UTF-16-kodning (-u) och flaggorna för att anta UTF-16 indata (-ul och -ub). För att se om dos2unix har UTF-16-stöd skriv dox2unix -V, se också avsnittet UNICODE.

7bit

I detta läge konverteras alla 8-bitars icke-ASCII tecken (med värden från 128 till 255) till ett 7-bitars blanksteg.

iso

Tecken konverteras mellan DOS teckenuppsättning (teckentabell) och ISO teckenuppsättning ISO-8859-1 (Latin-1) på Unix. DOS tecken utan motsvarande ISO-8859-1 tecken, för vilka konvertering är omöjligt, kommer att ersättas med en punkt. Detsamma gäller för ISO-8859-1 tecken utan motsvarighet i DOS.

När enbart flaggan -iso används kommer dos2unix att försöka avgöra den aktiva teckentabellen. När detta inte är möjligt kommer dos2unix att använda standardteckentabellen CP437, vilken huvudsakligen används i USA. För att tvinga en specifik teckentabell använd flaggorna -437 (USA), -850 (Västeuropeisk), -860 (Portugisisk), -863 (Fransk-kanadensisk) eller -865 (Nordisk). Det finns också stöd för Windows-teckentabell CP-1252 (Västeuropeisk) via flaggan -1252. För andra teckentabeller använd dos2unix i kombination med iconv(1). iconv kan konvertera mellan en lång lista av teckenkodningar.

Använd aldrig ISO-konvertering på Unicode-textfiler. Det kommer att korrumpera UTF-8-kodade filer.

Några exempel:

Konvertera från DOS standardteckentabell till Unix Latin-1:

dos2unix -iso -n in.txt ut.txt

Konvertera från DOS CP850 till Unix Latin-1:

dos2unix -850 -n in.txt ut.txt

Konvertera från Windows CP1252 till Unix Latin-1:

dos2unix -1252 -n in.txt ut.txt

Konvertera från Windows CP1252 till Unix UTF-8 (Unicode):

iconv -f CP1252 -t UTF-8 in.txt | dos2unix > ut.txt

Konvertera från Unix Latin-1 till DOS-standardteckentabell:

unix2dos -iso -n in.txt ut.txt

Konvertera från Unix Latin-1 till DOS CP850:

unix2dos -850 -n in.txt ut.txt

Konvertera från Unix Latin-1 till Windows CP1252:

unix2dos -1252 -n in.txt ut.txt

Konvertera från Unix UTF-8 (Unicode) till Windows CP1252:

unix2dos < in.txt | iconv -f UTF-8 -t CP1252 > ut.txt

Se även http://czyborra.com/charsets/codepages.html och http://czyborra.com/charsets/iso8859.html.

UNICODE

Kodningar

Det finns flera olika Unicode kodningar. I Unix och Linux kodas filer vanligtvis med UTF-8-kodning. I Windows kan Unicode-textfiler kodas i UTF-8, UTF-16 eller UTF-16 rak byteordning (big endian), men kodas mestadels i UTF-16-format.

Konvertering

Unicode-textfiler kan ha DOS, Unix eller Mac-radbrytningar precis som ASCII-textfiler.

Alla versioner av dos2unix och unix2dos kan konvertera UTF-8-kodade filer, eftersom UTF-8 designades för bakåtkompatibilitet med ASCII.

Dos2unix och unix2dos med Unicode-UTF-16-stöd, kan läsa UTF-16-kodade textfiler i omvänd och rak byteordning (little och big endian). För att se om dos2unix byggts med UTF-16-stöd skriv dos2unix -V.

Under Unix/Linux kommer UTF-16-kodade filer att konverteras till lokalens teckenkodning. Använd kommandot locale(1) för att ta reda på vilken lokalens teckenkodning är. När konvertering inte är möjlig kommer ett konverteringsfel att inträffa och filen kommer att hoppas över.

Under Windows konverteras UTF-16-filer som standard till UTF-8. UTF-8-formaterade textfiler har bra stöd både under Windows och Unix/Linux.

UTF-16- och UTF-8-kodning är fullt kompatibla, ingen text kommer att gå förlorad i konverteringen. När ett UTF-16 till UTF-8-konverteringsfel uppstår, till exempel när infilen i UTF-16-format innehåller ett fel, kommer att filen att hoppas över.

När flaggan -u används kommer utfilen att skrivas med samma UTF-16-kodning som infilen. Flaggan -u förhindrar konvertering till UTF-8.

Dos2unix och unix2dos har ingen flagga för att konvertera UTF-8-filer till UTF-16.

ISO- och 7-bitarslägeskonvertering fungerar inte på UTF-16-filer.

Byteordningsmarkering (Byte Order Mark)

I Windows har Unicode-textfiler typiskt en byteordningsmarkering (Byte Order Mark, BOM) eftersom många Windows-program (inklusive Notepad) lägger till BOM:ar som standard. Se även https://en.wikipedia.org/wiki/Byte_order_mark.

I Unix har Unicode-textfiler typiskt ingen BOM. Filer antas vara kodade i den lokala teckenuppsättningen.

Dos2Unix kan bara detektera om en fil är i UTF-16-format om filen har en BOM. När en UTF-16-fil inte har en BOM så kommer dos2unix att de filen som en binärfil.

Använd flaggan -ul eller -ub för att konvertera en UTF-16-fil utan BOM.

Dos2unix skriver som standard ingen BOM i utfilen. Med flaggan -b kommer Dos2unix att skriva en BOM när infilen har en BOM.

Unix2dos skriver som standard en BOM i utfilen när infilen har en BOM. Använd flaggan -r för att ta bort BOM:en.

Dos2unix och unix2dos skriver alltid en BOM när flaggan -m används.

Unicode-filnamn under Windows

Dos2unix har valfritt stöd för läsning och skrivning av Unicode-filnamn i Windows kommandoprompt. Detta innebär att dos2unix kan öppna filer som har tecken i sina namn som inte är en del av systemets atandard ANSI-teckentabell. För att se om dos2unix för Windows byggdes med stöd för Unicode-filnamn skriv dos2unix -V.

Det finns en del problem med att visa Unicode-filnamn i en Windows-konsol. Se vidare flaggan -D, --display-enc. Filnamnen kan visas felaktigt i konsolen, men filerna som skrivs kommer att ha de korrekta namnen.

Unicode-exempel

Konvertera från Windows UTF-16 (med BOM) till Unix UTF-8:

dos2unix -n in.txt ut.txt

Konvertera från Windows UTF-16LE (utan BOM) till Unix UTF-8:

dos2unix -ul -n in.txt ut.txt

Konvertera från Unix UTF-8 till Windows UTF-8 med BOM:

unix2dos -m -n in.txt ut.txt

Konvertera från Unix UTF-8 till Windows UTF-16:

unix2dos < in.txt | iconv -f UTF-8 -t UTF-16 > ut.txt

GB18030

GB18030 är en standard från Kinesiska regeringen. En obligatorisk delmängd av standarden GB18030 krävs officiellt för alla programvaruprodukter som säljs i Kina. Se vidare https://en.wikipedia.org/wiki/GB_18030.

GB18030 är fullständigt kompatibel med Unicode och kan anses vara ett överföringsformat för unicode. Precis som UTF-8 är GB18030 kompatibel med ASCII. GB18030 är också kompatibel med Windows-teckentabell 936, också känd som GBK.

Under Unix/Linux kommer UTF-16-filer att konverteras till GB18030 när lokalens teckenkodning är inställd på GB18030. Notera att detta endast kommer att fungera om lokalen har stöd i systemet. Använd kommandot locale -a för att få en lista över de lokaler som stöds.

Under Windows måste du använda flaggan -gb för att konvertera UTF-16-filer till GB18030.

GB18030-kodade filer kan ha en byteordningsmarkering, precis som Unicode-filer.

EXEMPEL

Läsa inmatning från “stdin“ och skriv utmatning till “stdout“:

dos2unix < a.txt
cat a.txt | dos2unix

Konvertera och ersätta a.txt. Konvertera och ersätt b.txt:

dos2unix a.txt b.txt
dos2unix -o a.txt b.txt

Konvertera och ersätt a.txt i ascii-konverteringsläge:

dos2unix a.txt

Konvertera och ersätt a.txt i ascii-konverteringsläge, konvertera och ersätt b.txt i 7bit-konverteringsläge:

dos2unix a.txt -c 7bit b.txt
dos2unix -c ascii a.txt -c 7bit b.txt
dos2unix -ascii a.txt -7 b.txt

Konvertera a.txt från Mac- till Unix-format:

dos2unix -c mac a.txt
mac2unix a.txt

Konvertera a.txt från Unix- till Mac-format:

unix2dos -c mac a.txt
unix2mac a.txt

Konvertera och ersätt a.txt medan originalet tidsstämpel behålls:

dos2unix -k a.txt
dos2unix -k -o a.txt

Konvertera a.txt och skriv till e.txt:

dos2unix -n a.txt e.txt

Konvertera a.txt och skriv till e.txt, låt e.txt behålla tidsstämpeln från a.txt:

dos2unix -k -n a.txt e.txt

Konvertera och ersätt a.txt, konvertera b.txt och skriv till e.txt:

dos2unix a.txt -n b.txt e.txt
dos2unix -o a.txt -n b.txt e.txt

Konvertera c.txt och skriv till e.txt, konvertera och ersätt a.txt, konvertera och ersätt b.txt, konvertera d.txt och skriv till f.txt:

dos2unix -n c.txt e.txt -o a.txt b.txt -n d.txt f.txt

REKURSIV KONVERTERING

I ett Unix-skal kan kommandona find(1) och xargs(1) användas för att köra dos2unix rekursivt över alla textfiler i ett katalogträd. För att till exempel konvertera alla .txt-filer i katalogträdet under den aktuella katalogen skriv:

find . -name '*.txt' -print0 |xargs -0 dos2unix

Flaggan -print0 till find(1) och motsvarande flagga -0 till xargs(1) behövs när det finns filer med mellanslag eller citationstecken i namnet. Annars kan dessa flaggor utelämnas. Ett annat alternativ är att användas find(1) med flaggan -exec:

find . -name '*.txt' -exec dos2unix {} \;

I en Windows-kommandoprompt kan följande kommando användas:

for /R %G in (*.txt) do dos2unix "%G"

PowerShell-användare kan använda följande kommando i Windows PowerShell:

get-childitem -path . -filter '*.txt' -recurse | foreach-object {dos2unix $_.Fullname}

LOKALISERING

LANG

Det primära språket väljs med miljövariabeln LANG. LANG-variabeln består av flera delas. Den första delen är språkkoden i gemener. Den andra delen är valfri och utgör landskoden i versaler, föregången av ett understreck. Det finns också en valfri tredje del: teckenkodning, föregången av en punkt. Ett par exempel för skal av POSIX-standard-typ:

export LANG=nl        Nederländska
export LANG=nl_NL      Nederländska, Nederländerna
export LANG=nl_BE      Nederländska, Belgien
export LANG=es_ES      Spanska, Spanien
export LANG=es_MX      Spanska, Mexiko
export LANG=en_US.iso88591  Engelska, USA, Latin-1-kodning
export LANG=en_GB.UTF-8   Engelska, UK, UTF-8-kodning

För en fullständig lista över språk och landskoder se vidare i gettext-manualen: https://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_node/Usual-Language-Codes.html

På Unix-system kan du använda kommando locale(1) för att få lokal-specifik information.

LANGUAGE

Med miljövariabeln LANGUAGE kan du ange en prioritetslista över språk, separerade med kolon. Dos2unix kommer att ge företräde till LANGAUGE över LANG. Exempelvis först nederländska och sedan tyska: LANGUAGE=nl:de. Du måste först ha aktiverat lokalisering, genom att sätta LANG (eller LC_ALL) till ett värde annat än “C“, innan du kan använda en prioritetslista för språk via LANGUAGE-variabeln. Se vidare i gettext-manualen: https://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_node/The-LANGUAGE-variable.html

Om du väljer ett språk som inte är tillgänglig kommer du att få engelska meddelanden som standard.

DOS2UNIX_LOCALEDIR

Med miljövariabeln DOS2UNIX_LOCALEDIR kan LOCALEDIR som ställts in vid kompilering åsidosättas. LOCALEDIR används för att hitta språkfiler. Standardvärdet för GNU-program är /usr/local/share/locale. Flaggan --version kommer att visa vilken LOCALEDIR som används.

Exempel (POSIX-skal):

export DOS2UNIX_LOCALEDIR=$HOME/share/locale

RETURVÄRDE

Om allt går bra kommer noll att returneras. När ett systemfel uppstår kommer det senaste systemfelet att returneras. För andra fel kommer 1 att returneras.

Returvärdet är alltid noll i tyst läge, utom när felaktiga kommandoradsflaggor används.

STANDARDER

https://en.wikipedia.org/wiki/Text_file

https://en.wikipedia.org/wiki/Carriage_return

https://en.wikipedia.org/wiki/Newline

https://en.wikipedia.org/wiki/Unicode

FÖRFATTARE

Benjamin Lin - <blin@socs.uts.edu.au>, Bernd Johannes Wuebben (mac2unix-läge) - <wuebben@kde.org>, Christian Wurll (lägg till en extra radbrytning) - <wurll@ira.uka.de>, Erwin Waterlander - <waterlan@xs4all.nl> (upphovsman)

Projektsida: https://waterlan.home.xs4all.nl/dos2unix.html

SourceForge-sida: https://sourceforge.net/projects/dos2unix/

SE ÄVEN

file(1) find(1) iconv(1) locale(1) xargs(1)