NAZWA

dos2unix - konwerter formatu plików tekstowych między systemami DOS/Mac a Uniksem

SKŁADNIA

  dos2unix [opcje] [PLIK ...] [-n PLIK_WEJ PLIK_WYJ ...]
  unix2dos [opcje] [PLIK ...] [-n PLIK_WEJ PLIK_WYJ ...]

OPIS

Pakiet Dos2unix zawiera narzędzia dos2unix oraz unix2dos do konwersji zwykłych plików tekstowych między formatami używanymi w systemach DOS lub Mac a formatem uniksowym.

W plikach tekstowych systemu DOS/Windows oznaczenie końca linii to połączenie dwóch znaków: powrotu karetki (CR) i przesunięcia linii (LF). W uniksowych plikach tekstowych koniec linii to pojedynczy znak LF. W plikach tekstowych systemu Mac sprzed Mac OS X koniec linii był pojedynczym znakiem CR. Obecnie Mac OS wykorzystuje uniksowe końce linii (LF).

Oprócz oznaczeń końców linii Dos2unix potrafi konwertować także kodowanie plików. Kilko stron kodowych DOS-a może być przekonwertowanych do uniksowego Latin-1, a windowsowy Unicode (UTF-16) do powszechniejszego pod Uniksem kodowania Unicode UTF-8.

Pliki binarne są pomijane automatycznie, chyba że konwersja zostanie wymuszona.

Pliki inne niż zwykłe, np. katalogi lub FIFO, są pomijane automatycznie.

Dowiązania symboliczne i ich cele są domyślnie pozostawiane bez zmian. Dowiązania symboliczne mogą być opcjonalnie zastępowane, albo wyjście może być zapisywane do celu dowiązania. Zapis do celu dowiązania symbolicznego nie jest obsługiwane pod Windows.

Dos2unix powstał na podstawie narzędzia dos2unix z systemu SunOS/Solaris. Jest jedna istotna różnica w stosunku do oryginalnej wersji z SunOS-a/Solarisa: ta wersja domyślnie wykonuje konwersję w miejscu (tryb starego pliku), podczas gdy oryginalna obsługiwała tylko konwersję parami (tryb nowego pliku) - p. także opcje -o i -n.

OPCJE

--

Potraktowanie wszystkich kolejnych opcji jako nazw plików. Tej opcji należy użyć, aby przekonwertować pliki, których nazwy zaczynają się od minusa. Przykładowo, aby przekonwertować plik o nazwie "-foo", można użyć polecenia:

  dos2unix -- -foo

Lub w trybie nowego pliku:

  dos2unix -n -- -foo out.txt
-ascii

Konwersja tylko znaków końca linii. Jest to domyślny tryb konwersji.

-iso

Konwersja między zestawami znaków DOS i ISO-8859-1. Więcej w sekcji TRYBY KONWERSJI.

-1252

Użycie strony kodowej Windows 1252 (zachodnioeuropejskiej).

-437

Użycie strony kodowej DOS 437 (US). Jest to domyślna strona kodowa używana przy konwersji ISO.

-850

Użycie strony kodowej DOS 850 (zachodnioeuropejskiej).

-860

Użycie strony kodowej DOS 860 (portugalskiej).

-863

Użycie strony kodowej DOS 863 (kanadyjskiej francuskiej).

-865

Użycie strony kodowej DOS 865 (nordyckiej).

-7

Konwersja znaków 8-bitowych do przestrzeni 7-bitowej.

-b, --keep-bom

Zachowanie znaku BOM (Byte Order Makr). Jeżeli plik wejściowy zawiera BOM, powoduje zapisanie go w pliku wyjściowym. Jest to domyślne zachowanie przy konwersji na DOS-owe końce linii. P. także opcja -r.

-c, --convmode TRYB_KONW

Ustawienie trybu konwersji. TRYB_KONW to jeden z: ascii, 7bit, iso, mac, przy czym domyślny jest ascii.

-D, --display-enc ENCODING

Set encoding of displayed text. Where ENCODING is one of: ansi, unicode, utf8 with ansi being the default.

This option is only available in dos2unix for Windows with Unicode file name support. This option has no effect on the actual file names read and written, only on how they are displayed.

There are several methods for displaying text in a Windows console based on the encoding of the text. They all have their own advantages and disadvantages.

ansi

Dos2unix's default method is to use ANSI encoded text. The advantage is that it is backwards compatible. It works with raster and TrueType fonts. In some regions you may need to change the active DOS OEM code page to the Windows system ANSI code page using the chcp command, because dos2unix uses the Windows system code page.

The disadvantage of ansi is that international file names with characters not inside the system default code page are not displayed properly. You will see a question mark, or a wrong symbol instead. When you don't work with foreign file names this method is OK.

unicode

The advantage of unicode (the Windows name for UTF-16) encoding is that text is usually properly displayed. There is no need to change the active code page. You may need to set the console's font to a TrueType font to have international characters displayed properly. When a character is not included in the TrueType font you usually see a small square, sometimes with a question mark in it.

When you use the ConEmu console all text is displayed properly, because ConEmu automatically selects a good font.

The disadvantage of unicode is that it is not compatible with ASCII. The output is not easy to handle when you redirect it to another program or a file. Redirection to a file does not give a correct UTF-16 file.

utf8

The advantage of utf8 is that it is compatible with ASCII and when you redirect it to a file you get a proper UTF-8 file. You need to set the console's font to a TrueType font. With a TrueType font the text is displayed similar as with the unicode encoding.

The disadvantage is that when you use the default raster font all non-ASCII characters are displayed wrong. Not only unicode file names, but also translated messages become unreadable. On Windows configured for an East-Asian region you may see a lot of flickering of the console when the messages are displayed.

In a ConEmu console the utf8 encoding method works well.

The default encoding can be changed with environment variable DOS2UNIX_DISPLAY_ENC by setting it to unicode or utf8.

-f, --force

Wymuszenie konwersji plików binarnych.

-gb, --gb18030

Pod Windows pliki w UTF-16 są domyślnie konwertowane do UTF-8, niezależnie od ustawienia lokalizacji. Ta opcja pozwala przekonwertować pliki w UTF-16 do GB18030. Opcja jest dostępna tylko pod Windows, więcej w sekcji dotyczącej GB18030.

-h, --help

Wyświetlenie opisu i zakończenie.

-i[FLAGI], --info[=FLAGI] PLIK ...

Wyświetlenie informacji o pliku. Konwersja nie jest wykonywana.

Wypisywane są następujące informacje, w tej kolejności: liczba DOS-owych końców linii, liczba uniksowych końców linii, liczba macowych końców linii, znacznik BOM, tekstowy lub binarny, nazwa pliku.

Przykładowe wyjście:

   6    0    0 no_bom  text  dos.txt
   0    6    0 no_bom  text  unix.txt
   0    0    6 no_bom  text  mac.txt
   6    6    6 no_bom  text  mixed.txt
  50    0    0 UTF-16LE text  utf16le.txt
   0   50    0 no_bom  text  utf8unix.txt
  50    0    0 UTF-8   text  utf8dos.txt
   2   418   219 no_bom  binary dos2unix.exe

Opcjonalnie można ustawić dodatkowe flagi, aby zmienić wyjście. Można dodać jedną lub więcej flag.

d

Wypisanie liczby DOS-owych końców linii.

u

Wypisanie liczby uniksowych końców linii.

m

Wypisanie liczby macowych końców linii.

b

Wypisanie znacznika BOM.

t

Wypisanie, czy plik jest tekstowy, czy binarny.

c

Wypisanie tylko plików, które zostałyby przekonwertowane.

Z flagą c dos2unix wypisze tylko pliki zawierające DOS-owe końce linii, a unix2dos wypisze tylko nazwy plików zawierających uniksowe końce linii.

Przykłady:

Pokazanie informacji o wszystkich plikach *.txt:

  dos2unix -i *.txt

Pokazanie tylko liczby DOS-owych i uniksowych końców linii:

  dos2unix -idu *.txt

Pokazanie tylko znacznika BOM:

  dos2unix --info=b *.txt

Wypisanie listy plików zawierających DOS-owe końce linii:

  dos2unix -ic *.txt

Wypisanie listy plików zawierających uniksowe końce linii:

  unix2dos -ic *.txt
-k, --keepdate

Zachowanie znacznika czasu pliku wyjściowego takiego samego, jak pliku wejściowego.

-L, --license

Wyświetlenie licencji programu.

-l, --newline

Dodanie dodatkowego znaku końca linii.

dos2unix: tylko DOS-owe znaki końca linii są zamieniane na dwa uniksowe. W trybie Mac tylko macowe znaki końca linii są zamieniane na dwa uniksowe.

unix2dos: tylko uniksowe znaki końca linii są zamieniane na dwa DOS-owe. W trybie Mac uniksowe znaki końca linii są zamieniane na dwa macowe.

-m, --add-bom

Zapisanie znacznika BOM (Byte Order Mark) w pliku wyjściowym. Domyślnie zapisywany jest BOM UTF-8.

Jeśli plik wejściowy jest w kodowaniu UTF-16 i użyto opcji -u, zostanie zapisany BOM UTF-16.

Nigdy nie należy używać tej opcji, jeśli kodowanie wyjściowe jest inne niż UTF-8, UTF-16 lub GB18030. Więcej w sekcji UNICODE.

-n, --newfile PLIK_WEJ PLIK_WYJ ...

Tryb nowego pliku. Konwersja PLIKU_WEJ z zapisem wyjścia do PLIKU_WYJ. Nazwy plików muszą być podane parami, a masek nie należy używać, gdyż spowoduje to utratę plików.

Osoba uruchamiająca konwersję w trybie nowego pliku (par) będzie właścicielem przekonwertowanego pliku. Prawa odczytu/zapisu nowego pliku będą pochodziły z praw pliku oryginalnego po odjęciu umask(1) osoby uruchamiającej konwersję.

-o, --oldfile PLIK ...

Tryb starego pliku. Konwersja PLIKU i nadpisanie go wyjściem. Program działa domyślnie w tym trybie. Można używać masek.

W trybie starego pliku (w miejscu) przekonwertowany plik otrzymuje tego samego właściciela, grupę oraz prawa odczytu/zapisu, jak plik oryginalny - także wtedy, gdy plik jest konwertowany przez innego użytkownika, mającego prawo zapisu do pliku (np. przez użytkownika root). Konwersja zostanie przerwana, jeśli nie będzie możliwe zachowanie oryginalnych wartości. Zmiana właściciela mogłaby oznaczać, że pierwotny właściciel nie może już odczytać pliku. Zmiana grupy mogłaby być zagrożeniem bezpieczeństwa, plik mógłby być czytelny dla nie zamierzonych osób. Zachowanie właściciela, grupy i praw odczytu/zapisu jest obsługiwane tylko na Uniksie.

-q, --quiet

Tryb cichy. Pominięcie wszystkich ostrzeżeń i komunikatów. Zwracanym kodem jest zero, chyba że podano błędne opcje linii poleceń.

-r, --remove-bom

Usunięcie znaków BOM (Byte Order Mark). Bez zapisywania BOM do pliku wyjściowego. Jest to domyślne zachowanie przy konwersji na uniksowe końce linii. P. także opcja -b.

-s, --safe

Pominięcie plików binarnych (domyślne).

-u, --keep-utf16

Zachowanie oryginalnego kodowania pliku wejściowego UTF-16. Plik wyjściowy zostanie zapisany w tym samym kodowaniu UTF-16 (little lub big endian), co plik wejściowy. Zapobiega to przekształceniu do UTF-8. Do pliku zostanie zapisany odpowiedni znacznik BOM UTF-16. Tę opcję można wyłączyć opcją -ascii.

-ul, --assume-utf16le

Przyjęcie, że format pliku wejściowego to UTF-16LE.

Jeśli w pliku wejściowym jest znacznik BOM (Byte Order Mark), ma on priorytet nad tą opcją.

Jeśli przyjęto błędne założenie (plik wejściowy nie jest w formacie UTF-16LE), a konwersja się uda, wynikiem będzie plik wyjściowy UTF-8 ze złym tekstem. Konwersję tę można odwrócić przy użyciu polecenia iconv(1) do konwersji wyjścia UTF-8 z powrotem do UTF-16LE. Przywróci to plik oryginalny.

Przyjęcie UTF-16LE działa jako tryb konwersji. Przy przełączeniu na domyślny tryb ascii przyjęcie UTF-16LE jest wyłączane.

-ub, --assume-utf16be

Przyjęcie, że format pliku wejściowego to UTF-16BE.

Ta opcja działa analogicznie do -ul.

-v, --verbose

Wyświetlanie szczegółowych komunikatów. Wyświetlane śa dodatkowe informacje o znacznikach BOM (Byte Order Mark) oraz liczbie przekonwertowanych końców linii.

Podążanie za dowiązaniami symbolicznymi i konwertowanie ich celów

Zastępowanie dowiązań symbolicznych przekonwertowanymi plikami (oryginalne pliki docelowe pozostają bez zmian).

Pozostawienie dowiązań symbolicznych i celów bez zmian (domyślne).

-V, --version

Wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie.

TRYB MAC

W zwykłym trybie znaki końca linii są konwertowane z DOS-a do Uniksa i odwrotnie. Znaki końca linii systemu Mac nie są konwertowane.

W trybie Mac znaki końca linii są konwertowane z formatu Maca do Uniksa i odwrotnie. Znaki końca linii systemu DOS nie są zmieniane.

Aby uruchomić program w trybie Mac, należy użyć opcji linii poleceń -c mac albo użyć poleceń mac2unix lub unix2mac.

TRYBY KONWERSJI

ascii

W trybie ascii konwertowane są tylko końce linii. Jest to domyślny tryb konwersji.

Mimo że nazwa tego trybu to ASCII, które jest standardem 7-bitowym, jest to tryb 8-bitowy. Należy zawsze używać tego trybu przy konwersji plików Unicode UTF-8.

7bit

W tym trybie wszystkie znaki 8-bitowe spoza ASCII (o wartościach od 128 do 255) są konwertowane do przestrzeni 7-bitowej.

iso

W tym trybie znaki są konwertowane między zestawem znaków DOS (stroną kodową) a zestawem znaków ISO-8859-1 (Latin-1) używanym na Uniksie. Znaki DOS-owe nie mające odpowiednika w ISO-8859-1, których nie da się przekonwertować, są zamieniane na kropkę. To samo dotyczy znaków ISO-8859-1 bez odpowiednika w DOS-ie.

Jeśli używana jest tylko opcja -iso, dos2unix próbuje wykryć aktywną stronę kodową. Jeśli nie jest to możliwe, dos2unix używa domyślnej strony kodowej CP437, stosowanej głównie w USA. Aby wymusić określoną stronę kodową, należy użyć opcji -437 (US), -850 (zachodnioeuropejska), -860 (portugalska), -863 (kanadyjska francuska) lub -865 (nordycka). Ponadto obsługiwana jest strona kodowa Windows CP1252 (zachodnioeuropejska) przy użyciu opcji -1252. W przypadku innych stron kodowych można użyć narzędzia dos2unix wraz z iconv(1). Iconv potrafi konwertować między wieloma kodowaniami znaków.

Nigdy nie należy używać konwersji ISO na plikach tekstowych w Unicode. Uszkodziłaby pliki kodowane UTF-8.

Kilka przykładów:

Konwersja z domyślnej strony kodowej DOS do uniksowego Latin-1:

  dos2unix -iso -n in.txt out.txt

Konwersja ze strony kodowej DOS CP850 do uniksowego Latin-1:

  dos2unix -850 -n in.txt out.txt

Konwersja ze strony kodowej Windows CP1252 do uniksowego Latin-1:

  dos2unix -1252 -n in.txt out.txt

Konwersja ze strony kodowej Windows CP1252 do uniksowego UTF-8 (Unicode):

  iconv -f CP1252 -t UTF-8 in.txt | dos2unix > out.txt

Konwersa z uniksowego Latin-1 do domyślnej strony kodowej DOS:

  unix2dos -iso -n in.txt out.txt

Konwersja z uniksowego Latin-1 do strony kodowej DOS CP850:

  unix2dos -850 -n in.txt out.txt

Konwersja z uniksowego Latin-1 do strony kodowej Windows CP1252:

  unix2dos -1252 -n in.txt out.txt

Konwersja z uniksowego UTF-8 (Unicode) do strony kodowej Windows CP1252:

  unix2dos < in.txt | iconv -f UTF-8 -t CP1252 > out.txt

Więcej pod adresem http://czyborra.com/charsets/codepages.html oraz http://czyborra.com/charsets/iso8859.html.

UNICODE

Kodowania

Istnieją różne kodowania Unicode. Pod Uniksem i Linuksem pliki Unicode są zwykle kodowane z użyciem UTF-8. Pod Windows pliki tekstowe Unicode mogą być kodowane w UTF-8, UTF-16, UTF-16 big-endian, ale przeważnie są kodowane w UTF-16.

Konwersje

Pliki tekstowe Unicode mogą mieć znaki końca linii systemu DOS, Unix lub Mac, podobnie jak zwykłe pliki tekstowe.

Wszystkie wersje dos2unix i unix2dos potrafią konwertować pliki kodowane UTF-8, ponieważ UTF-8 jest wstecznie zgodne z ASCII.

Dos2unix i unix2dos z obsługą Unicode UTF-16 potrafią odczytywać pliki tekstowe kodowane UTF-16 little- oraz big-endian. Aby sprawdzić, czy dos2unix został zbudowany z obsługą UTF-16, należy napisać dos2unix -V.

Pod Uniksem/Linuksem pliki w kodowaniu UTF-16 są konwertowane do kodowania znaków ustawionej lokalizacji. Kodowanie znaków dla lokalizacji można sprawdzić poleceniem locale(1). Jeśli konwersja nie jest możliwa, wystąpi błąd, a plik zostanie pominięty.

Pod Windows pliki UTF-16 są domyślnie konwertowane do UTF-8. Pliki tekstkowe w kodowaniu UTF-8 są dobrze obsługiwane zarówno pod Windows, jak i Uniksem/Linuksem.

Kodowania UTF-16 i UTF-8 są w pełni zgodne, konwersja nie spowoduje utraty żadnej części tekstu. W przypadku wystąpienia błędu konwersji, na przykład w przypadku błędu w pliku wejściowym UTF-16, plik zostanie pominięty.

W przypadku użycia opcji -u, plik wejściowy zostanie zapisany w tym samym kodowaniu UTF-16, co plik wejściowy. Opcja -u zapobiega konwersji do UTF-8.

Dos2unix oraz unix2dos nie mają opcji pozwalającej na konwersję plików UTF-8 do UTF-16.

Tryby konwersji ISO i 7-bit nie działają na plikach UTF-16.

Znacznik BOM

W systemie Windows pliki tekstowe zwykle zawierają znacznik BOM (Byte Order Mark), ponieważ wiele programów dla Windows (w tym Notepad) dodaje domyślnie znaczniki BOM. Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/BOM_(informatyka).

Pod Uniksem pliki Unicode zwykle nie mają znacznika BOM. Pliki tekstowe są traktowane jako kodowane zgodnie z kodowaniem znaków ustawionej lokalizacji.

Dos2unix potrafi wykryć tylko, czy plik jest w formacie UTF-16, jeśli zawiera znacznik BOM. Jeśli plik UTF-16 nie ma tego znacznika, dos2unix potraktuje plik jako binarny.

Do konwersji pliku UTF-16 bez znacznika BOM można użyć opcji -ul lub -ub.

Dos2unix nie zapisuje domyślnie znaku BOM w pliku wyjściowym. Z opcją -b Dos2unix zapisuje BOM, jeśli plik wejściowy zawiera BOM.

Unix2dos domyślnie zapisuje znaczniki BOM w pliku wyjściowym, jeśli plik wejściowy ma BOM. Aby usunąć BOM, można użyć opcji -r.

Dos2unix oraz unix2dos zawsze zapisują znaczniki BOM, jeśli użyta zostanie opcja -m.

Unicode file names on Windows

Dos2unix has optional support for reading and writing Unicode file names in the Windows Command Prompt. That means that dos2unix can open files that have characters in the name that are not part of the default system ANSI code page. To see if dos2unix for Windows was built with Unicode file name support type dos2unix -V.

There are some issues with displaying Unicode file names in a Windows console. See option -D, --display-enc. The file names may be displayed wrongly in the console, but the files will be written with the correct name.

Przykłady Unicode

Konwersja pliku UTF-16 (z BOM) z formatu Windows do uniksowego UTF-8:

  dos2unix -n in.txt out.txt

Konwersja pliku UTF-16LE (bez BOM) z formatu Windows do uniksowego UTF-8:

  dos2unix -ul -n in.txt out.txt

Konwersja z uniksowego UTF-8 do UTF-8 z BOM dla Windows:

  unix2dos -m -n in.txt out.txt

Konwersja z uniksowego UTF-8 do UTF-16 dla Windows:

  unix2dos < in.txt | iconv -f UTF-8 -t UTF-16 > out.txt

GB18030

GB18030 to standard urzędowy w Chinach. Obowiązkowy podzbiór standardu GB18030 jest oficjalnym wymaganiem każdego oprogramowania sprzedawanego w Chinach. Więcej pod adresem http://en.wikipedia.org/wiki/GB_18030.

GB18030 jest w pełni zgodny z Unicode i może być uważany za format transformacji unikodu. Podobnie jak UTF-8, GB18030 jest zgodny z ASCII. Jest także zgodny ze stroną kodową Windows 936, znaną też jako GBK.

Pod Uniksem/Linuksem pliki UTF-16 są konwertowane do GB18030, jeśli kodowanie dla lokalizacji jest ustawione na GB18030. Uwaga: będzie to działać tylko, jeśli lokalizacja jest obsługiwana przez system. Listę obsługiwanych lokalizacji można sprawdzić poleceniem locale -a.

Pod Windows w celu konwersji plików UTF-16 do GB18030 należy użyć opcji -gb.

Pliki w kodowaniu GB18030 mogą mieć znacznik BOM, podobnie jak pliki w Unicode.

PRZYKŁADY

Odczyt ze standardowego wejścia i zapis na standardowe wyjście:

  dos2unix
  dos2unix -l -c mac

Konwersja i zastąpienie a.txt; konwersja i zastąpienie b.txt:

  dos2unix a.txt b.txt
  dos2unix -o a.txt b.txt

Konwersja i zastąpienie a.txt w trybie ascii:

  dos2unix a.txt

Konwersja i zastąpienie a.txt w trybie ascii; konwersja i zastąpienie b.txt w trybie 7-bitowym:

  dos2unix a.txt -c 7bit b.txt
  dos2unix -c ascii a.txt -c 7bit b.txt
  dos2unix -ascii a.txt -7 b.txt

Konwersja a.txt z formatu Mac do formatu uniksowego:

  dos2unix -c mac a.txt
  mac2unix a.txt

Konwersja a.txt z formatu uniksowego do formatu Mac:

  unix2dos -c mac a.txt
  unix2mac a.txt

Konwersja i zastąpienie a.txt z zachowaniem oryginalnego znacznika czasu:

  dos2unix -k a.txt
  dos2unix -k -o a.txt

Konwersja a.txt i zapis do e.txt:

  dos2unix -n a.txt e.txt

Konwersja a.txt i zapis do e.txt z zachowaniem znacznika czasu e.txt takiego, jak a.txt:

  dos2unix -k -n a.txt e.txt

Konwersja i zastąpienie a.txt; konwersja b.txt i zapis do e.txt:

  dos2unix a.txt -n b.txt e.txt
  dos2unix -o a.txt -n b.txt e.txt

Konwersja c.txt i zapis do e.txt; konwersja i zastąpienie a.txt; konwersja i zastąpienie b.txt; konwersja d.txt i zapis do f.txt:

  dos2unix -n c.txt e.txt -o a.txt b.txt -n d.txt f.txt

KONWERSJA REKURENCYJNA

Można użyć dos2unix w połączeniu z poleceniami find(1) i xargs(1) do rekurencyjnej konwersji plików tekstowych w strukturze drzewa katalogów. Na przykład, aby przekonwertować wszystkie pliki .txt w drzewie katalogów poniżej katalogu bieżącego, należy napisać:

  find . -name '*.txt' |xargs dos2unix

In a Windows Command Prompt the following command can be used:

  for /R %G in (*.txt) do dos2unix "%G"

LOKALIZACJA

LANG

Główny język wybiera się zmienną środowiskową LANG. Zmienna LANG składa się z kilku części. Pierwsza część to małe litery oznaczające kod języka. Druga część jest opcjonalna i zawiera kod kraju pisany wielkimi literami, poprzedzony podkreśleniem. Jest także opcjonalna trzecia część: kodowanie znaków, poprzedzone kropką. Kilka przykładów dla powłok zgodnych ze standardem POSIX:

  export LANG=nl        holenderski
  export LANG=nl_NL      holenderski, Holandia
  export LANG=nl_BE      holenderski, Belgia
  export LANG=es_ES      hiszpański, Hiszpania
  export LANG=es_MX      hiszpański, Meksyk
  export LANG=en_US.iso88591  angielski, USA, kodowanie Latin-1
  export LANG=en_GB.UTF-8   angielski, Wlk. Brytania, kodowanie UTF-8

Pełną listę kodów języków i krajów można znaleźć w podręczniku do gettexta: http://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_node/Usual-Language-Codes.html

W systemach uniksowych do uzyskania informacji dotyczących lokalizacji można użyć polecenia locale(1).

LANGUAGE

Przy użyciu zmiennej środowiskowej LANGUAGE można określić listę języków wg priorytetu, oddzielonych dwukropkami. Dos2unix przyjmuje pierwszeństwo zmiennej LANGUAGE nad LANG. Na przykład, najpierw holenderski, następnie niemiecki: LANGUAGE=nl:de. Aby skorzystać z listy wg priorytetów ze zmiennej LANGUAGE, trzeba najpierw włączyć lokalizację przez ustawienie zmiennej LANG (lub LC_ALL) na wartość inną niż "C". Więcej informacji znajduje się w podręczniku do gettexta: http://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_node/The-LANGUAGE-variable.html

W przypadku wybrania niedostępnego języka, otrzymamy standardowe, angielskie komunikaty.

DOS2UNIX_LOCALEDIR

Przy użyciu zmiennej środowiskowej DOS2UNIX_LOCALEDIR, można nadpisać ustawienie LOCALEDIR z czasu kompilacji. LOCALEDIR to katalog używany do znalezienia plików lokalizacji. Domyślną wartością dla GNU jest /usr/local/share/locale. Opcja --version wyświetla używaną wartość LOCALEDIR.

Przykład (dla powłoki POSIX):

  export DOS2UNIX_LOCALEDIR=$HOME/share/locale

WARTOŚĆ ZWRACANA

W przypadku powodzenia zwracane jest zero. Jeśli wystąpi błąd systemowy, zwracany jest ostatni błąd systemowy. W przypadku innych błędów zwracane jest 1.

Wartość zwracana w trybie cichym to zawsze zero, z wyjątkiem sytuacji podania błędnych opcji linii poleceń.

STANDARDY

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik_tekstowy

http://en.wikipedia.org/wiki/Carriage_return

http://pl.wikipedia.org/wiki/End-of-line

http://pl.wikipedia.org/wiki/Unicode

AUTORZY

Benjamin Lin <blin@socs.uts.edu.au>; Bernd Johannes Wuebben (tryb mac2unix) <wuebben@kde.org>; Christian Wurll (dodawanie dodatkowej nowej linii) <wurll@ira.uka.de>; Erwin Waterlander <waterlan@xs4all.nl> (prowadzący)

Strona projektu: http://waterlan.home.xs4all.nl/dos2unix.html

Strona SourceForge: http://sourceforge.net/projects/dos2unix/

ZOBACZ TAKŻE

file(1) find(1) iconv(1) locale(1) xargs(1)